We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk informatie te verstrekken…..Wilt u een op maat gesneden advies?….Neem dan contact met ons op!

Interne Klachten Procedure

Vorster Verzekeringen streeft ernaar goede contacten te onderhouden met haar relaties en wil daarbij zo klantvriendelijk als mogelijk zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent, of dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Vorster Verzekeringen neemt geuite klachten serieus. Om u te verzekeren van een goede afhandeling is er een klachtenprocedure van toepassing.  Deze procedure geldt voor alle klachten die Vorster Verzekeringen bereiken.

Belangrijk voor u om te weten is dat u uw klacht kunt sturen naar:

Vorster Verzekeringen, Postbus 1448, 5004 BK Tilburg, ter attentie van de directie

of naar

henry@vorsterverzekeringen.nl

Vermeld in uw brief of e-mail duidelijk dat het een klacht betreft. Als de klacht niet naar de wens van de indiener is opgelost dan kan de klacht, voor zover van toepassing, worden ingediend bij – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 2300, 2509 AG Den Haag

Onze klachtenprocedure

  1. Zodra wij uw brief of e-mail hebben ontvangen, sturen wij u binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst.
  2. De directie zal de klacht direct intern bespreken met betrokkenen en de achtergrond van de klacht onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het handelen van één of meerdere personen, en u wenst dat uw klacht niet met de perso(o)n(en) in kwestie wordt besproken, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw klachtbrief of e-mail.
  3. Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, wordt er contact met u opgenomen. De vervolgprocedure zal met u worden besproken.
  4. Na het telefonisch onderhoud ontvangt u binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging van hetgeen besproken is.
  5. Vorster Verzekeringen onderneemt zo nodig actie waardoor uw klacht verholpen wordt.
  6. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd, wanneer u naar tevredenheid een antwoord of oplossingssystematiek heeft ontvangen.

Vorster Verzekeringen zal naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk stellen om uw klacht naar behoren te verhelpen. Ons uitgangspunt is uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Hierbij mag de totale doorlooptijd na binnenkomst van uw brief of e-mail de termijn van 1 maand in principe niet overschrijden. Als blijkt dat de klacht niet binnen deze termijn af te handelen is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.

 

Vorster Verzekeringen
Altijd Goed Verzekerd