Privacy gaat iedereen wat aan… Maar uw gegevens heeft niemand iets mee te maken!

Privacy Statement

AVG
Vorster Verzekeringen houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 aan de opvolger daarvan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van de wet afgeleide regels zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Vorster Verzekeringen is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.
In dit statement kunt u onder meer lezen welke gegevens we verzamelen, voor welk doel we dat doen en hoe u ons kunt bereiken met vragen of opmerkingen.

 

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de gehele dienstverlening van Vorster Verzekeringen en de daarbij behorende website; www.vorsterverzekeringen.nl

 

Verzamelen van gegevens / Doel van gegevensverwerking
We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Vorster Verzekeringen verzamelt alleen de persoonsgegevens van u, uw gezin of uw werknemers die u zelf heeft verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening in het kader van assurantie advisering, bemiddeling, de daarbij behorende wettelijke verplichtingen en de vanuit ons aan u te verstrekken zorgplicht richting u als verzekeringnemer en/of aan de verzekerde.
Het gaat hierbij onder andere om uw naam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer en indien van toepassing om de naam, adres en geboortedatum van uw gezinsleden of medewerkers.
Daarnaast legt Vorster Verzekeringen data vast die betrekking hebben op de specifiek aangevraagde verzekeringen. Denk hierbij aan omschrijvingen en inventarisaties van risico’s en de daaraan gekoppelde verzekerde waardes.
Voor incasso van premies vanuit de verzekeraar en schade uitkeringen is het noodzakelijk dat wij ook uw IBAN nummer vastleggen.
Indien door verzekeraars gewenst in het kader van de identificatieverplichting rondom de wetgeving in het kader van WWFT leggen wij tevens een kopie vast van uw legitimatiebewijs en indien van toepassing een kopie van uw KvK inschrijving en een UBO verklaring. De foto en het BSN nummer op uw legitimatiebewijs vragen wij u altijd om onleesbaar te maken. Doet u dat niet dan gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens vastleggen in ons digitale archief.
In geval van inkomensverzekeringen van u of uw werknemers waarbij een BSN nummer wordt gevraagd, geven wij dit nummer van u of uw werknemers door aan de verzekeraar om de verzekering tot stand te kunnen brengen.

Vorster Verzekeringen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, godsdienst, persoonlijke voorkeuren of geaardheid.

We gebruiken uw gegevens ook voor interne statistische analyses om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten.
Daarnaast worden uw gegevens gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude ten opzichte van financiële instellingen (zoals verzekeraars) om te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft.
We gebruiken uw gegevens enkel indien nodig om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw verzekering, zoals expertisebureaus.
Uw gegevens worden ook gebruikt indien ons daarom wordt verzocht vanuit wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook de verplichting van Vorster Verzekeringen om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. De Nederlandse Belastingdienst zal op haar beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten (mogelijk) aangemerkt worden als Specified US Person rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.

Voor sommige producten en diensten kunt u gebruik maken van een online aanvraagformulier op onze websites.
Per verzekering is het mogelijk dat wij andere gegevens van u nodig hebben. Bij verzekeringen zoals een ongevallenverzekering vragen wij ook uw salarisgegevens. Daarnaast vragen wij u soms om gegevens die nodig zijn om het verzekeringsrisico te kunnen inschatten, zoals uw kenteken of beroep en indien nodig uw gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Het voorgaande is een algemene opsomming, op de aanvraagformulieren kunt u per verzekering zien welke gegevens wij opvragen.

 

Medische gegevens / Gegevens over een strafrechtelijk verleden
Voor het accepteren of uitvoeren van verzekeringen zoals ongevallen-, reis- en inkomensverzekeringen, is er informatie over uw gezondheid nodig.
De medewerkers van Vorster Verzekeringen verwerken alleen gezondheidsgegevens als zij die voor de uitvoering van de werkzaamheden van u direct krijgen aangeleverd. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij verwerken. Wij wijzen u er altijd op dat u gezondheidsgegevens beter direct aan de maatschappij kunt verstrekken. Wij hebben deze niet nodig en bij aanlevering via ons zullen wij deze dan ook na doorgave aan de verzekeraar direct in onze administratie vernietigen.

Verder kunnen voor de risicobeoordeling bij verzekeringen door een verzekeraar vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden. U hebt altijd de mogelijkheid om deze gegevens aan te leveren in een verzegelde envelop t.a.v .de directie van de verzekeraar of rechtstreeks aan de verzekeraar.

 

Wie ontvangt uw gegevens
Vorster Verzekeringen verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden en stelt deze ook niet ter inzage. Enkel de verzekeraar die het risico draagt van een polis verstrekken wij enkel die gegevens die behoren bij de totstandkoming en het onderhoud van deze betreffende polis. Iedere verzekeraar hanteert wederom een eigen privacybeleid met ook daarin een borging van de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Vorster Verzekeringen verstrekt enkel persoonsgegevens aan derden indien dit op grond van de wet van haar wordt verlangd en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Wij kunnen ook gebruik maken van dienstverleners, die in het kader van hun diensten aan ons gegevens onder zich of (incidenteel) toegangsmogelijkheden krijgen. Dit zijn enkel ICT dienstverleners. Een dienstverlener die de hosting van een ICT systeem verzorgt, heeft ook de gegevens die met dat systeem worden verwerkt onder zich. Ook zijn er dienstverleners die een ICT systeem hebben ontwikkeld voor en/of geleverd aan Vorster Verzekeringen en dit systeem regelmatig moeten onderhouden. Tijdens dit onderhoud moeten deze dienstverleners toegang krijgen tot dat systeem, wat betekent dat ook de gegevens daarin voor hen mogelijk beperkt toegankelijk zijn.

Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Vorster Verzekeringen blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Deze dienstverleners zijn verwerkers, wat betekent dat zij de persoonsgegevens uitsluitend mogen verwerken voor hun dienstverlening aan Vorster Verzekeringen en op instructie van Vorster Verzekeringen. Daarbuiten mogen zij niets doen met die gegevens en hebben zij een geheimhoudingsplicht.

 

Bewaartermijn van gegevens
Uw gegevens worden door ons bewaard zolang deze van belang zijn omdat een verzekeringscontract lopend is via ons agentschap. Daarna hanteren wij een periode binnen onze actieve administratie die overeenkomt met de bewaarplicht die ons wordt opgelegd door AFM en Fiscus. Na deze periode worden uw gegevens vernietigd.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen, afschermen of verwijderen.
Wanneer u inzage in uw persoonsgegevens wilt, geven wij deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u ook bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we meerdere controlevragen.
U kunt dergelijke verzoeken schriftelijk bij ons indienen, geadresseerd aan onderstaande contactgegevens, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie”.

Voeg bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij vragen u om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor deze bestemd is. Binnen 2 weken na uw verzoek ontvangt u onze reactie.

Verder heeft u altijd het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dergelijk verzoek bij ons indienen met gebruikmaking van onderstaande contactgegevens, onder vermelding van “Verzoek tot afmelding marketing”.

Daarnaast heeft u het recht eventuele klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Beveiliging van uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en ICT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

 

Websites
Op onze websites maken we gebruik van contactformulieren. De gegevens die u hier invult worden via email naar ons verzonden en worden niet opgeslagen in databases die gekoppeld zijn aan onze websites. Onze systemen waarin wij uw gegevens bewaren zijn niet via onze websites te benaderen. Dit zorgt voor extra veiligheid van uw gegevens.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Een programma van Google waarmee het gebruik van onze websites geanalyseerd kan worden. Het doel hiervan is om onze websites nog beter aan te kunnen passen aan de wensen van onze bezoekers. Google doet de analyse van onze gegevens. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar u als persoon. Meer informatie over het privacybeleid van Google treft u aan op de websites van Google.

Op onze website gebruiken we buttons van Facebook. Hiermee kunt u gemakkelijk reageren, delen of liken. Door middel van een verbinding met het social media kanaal werken de buttons op de site. Wij hebben geen invloed op deze verbinding en wij leggen geen gegevens vast van uw Facebook account. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook treft u aan op Facebook.

Onze websites zijn voorzien van SSL certificaten die de veiligheid van de website borgen.

 

Email
Onze email boxen worden iedere dag opgeschoond waardoor mails niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig blijven op onze email server. Het is ook niet mogelijk dat door het hacken van onze website uw gegevens ter beschikking kunnen komen van ongewenste partijen omdat dit op gescheiden servers is ondergebracht. Indien u gegevens via uw mailadres naar ons verstuurd bent u zelf verantwoordelijk voor de verbinding die u daarbij gebruikt en de veiligheid van uw mail account. Onze mail servers voldoen aan de beveiligingseisen.

 

Systemen
Het systeem waarin wij uw gegevens registreren, verwerken en bewaren staat geheel los van onze websites. Het systeem is dan ook niet vanuit de websites te benaderen.

Onze hardware waarop de systemen aanwezig zijn, staan in een goed beveiligde omgeving en zijn ook allen voorzien van inlogbeveiliging. De back-up van onze systemen wordt verzorgd door een gerenommeerde partner die aan alle eisen voldoet. De back-up kent een encryptie waardoor niemand bij deze gegevens kan die in de back-up zijn opgenomen. Wij maken geen gebruik van mobiele gegevensdragers zoals USB sticks of CD’s of DVD’s waarop klantgegevens worden bewaard. Mobiele gegevens dragers worden door ons enkel gebruikt bij presentaties. Daar zijn nooit klantgegevens in opgenomen. Gaat het om een casus die we gebruiken, dan is deze volledig geanonimiseerd.

 

Nieuwsbrieven
Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde afmelden. De contactgegevens treft u onderaan het privacy statement aan en ook in de nieuwsbrief is een link voor afmelding opgenomen. Vorster Verzekeringen verschaft uw persoonsgegevens nooit aan derden en zal bij interessante aanbiedingen van partners zelf contact opnemen met u als klant.

 

Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring, of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?
Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensverwerking van Vorster Verzekeringen
Stuur een brief naar:

 

Vorster Verzekeringen
t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking
Postbus 1448, 5004 BK Tilburg
Telefoon: 013-4686300

Download hier ons Privacy Statement